עקוב אחרינו

תקנון

1.ברוך הבא לאתר "הבית שלי" אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותים ו/או במוצרים שלנו ועל ביקורך באתר  (להלן "האתר"). באתר תוכל למצוא  קבלנים ומתקינים מומלצים,פרום מקצועי בתחום חידוש ושדרוג הבית,כתבות,מאמרים ועוד.

2.  השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש (להלן "תנאי השימוש"). אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו נא הימנעותך משימוש באתר.

3.האתר מספק צידע ותוכן מקצועי לבונה ולמשפץ (להלן ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"). תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

4.ללא קבלת הרשאה כתובה מראש מצוות את "הבית שלי", אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים: שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט; להעתיק, לשנות, לעבד, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר; להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר; לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;

5.החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם והחברה רשאית לשנות כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים ואף למוחקו.

6.החברה, מנהליה ועובדיה אינם אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי או הפסקה של פעילות האתר. כמו כן, החברה ונציגיה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. החברה ונציגיה לא יהיו אחראים בגין כל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם משימושך באתר ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.

7. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים. הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. החברה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים ולא תהיה אחראית על התוכן המצוי בהם. העובדה שהחברה מציגה קישורים אלו אינה מעידה על הסכמתה לתכנים המופיעים באתרים אלו ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידי בעלי אתרים אלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה.

8. הינך מתחייב לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

9.כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר, לרבות העיצוב, הקוד, סמלים וסימני מסחר, מידע סודי, זכויות יוצרים, מידע, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות דומה אחרת הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם.

10.הינך מתחייב כי כל תוכן אשר תעלה ו/או תפרסם ו/או תציג באתר, לרבות (אך לא רק), מאמרים, טיפים ותמונות, הינו תוכן אשר הזכויות בו שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או אשר למיטב ידיעתך (ולאחר בדיקה שערכת) לא קיימות בו זכויות לצד ג' כלשהו. כמו כן, הינך מתחייב שלא להעלות כל תוכן פוגעני ו/או משמיץ ו/או בלתי חוקי.

11. החברה אינה מחויבת לפרסם את התוכן אותו ביקשת להעלות. לא יהיו לך דרישות ו/או טענות לחברה בעניין זה. גם אם החברה אישרה העלאת תוכן על ידך, הדבר נעשה על סמך הצהרותיך במסגרת מסמך זה ולפיכך האחריות על תוכן שהעלית מוטלת עליך בלבד.

12.לחברה הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכנו ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך והמשך השימוש באתר מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. נמליץ על עיונך בתנאים אלו מעת לעת.

13.השימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי.

14.תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה.

15.בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אל החברה באמצעות דוא"ל .